“…motverka och nästan liksom rycker bilen ur pojken…”
: Hur lärare i fritidshem uppfattar sig arbeta med uppdraget att motverka stereotypa könsmönster

 • Nicole Ebbesson
 • Olivia Hansson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie är att belysa hur lärare i fritidshem uppfattar sig arbeta med uppdraget att motverka stereotypa könsmönster. Denna studie har en fenomenografisk ansats, vilket i detta fall innebär att subjektiva uppfattningar kring läroplansuppdraget att motverka stereotypa könsmönster och dess utmaningar belyses. I studiens resultat synliggörs kvalitativa skillnader av hur sju behöriga lärare i fritidshem uppfattar att de arbetar med uppdraget samt vilka utmaningar som skildrar verkligheten att arbeta med det. Studiens resultat består av fem kategorier som synliggör hur, varför och vad dessa sju lärare uppfattar att de gör för att motverka stereotypa könsmönster. Det framkommer även att det finns en otydlighet gällande hur uppdraget ska uppfyllas samt att denna otydlighet resulterar i att lärarna använder olika metoder. Resultatet visar bland annat på att lärarna arbetar genom informell undervisning samt utifrån elevernas intressen, vilket stämmer överens med den fritidspedagogiska utgångspunkten. I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och slutsatsen som dras är att det i fritidshemmets verksamhet finns förutsättningar att arbeta för att elever inte ska begränsas på grund av stereotypa könsmönster.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLina Hellberg (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Fritidshem
 • motverka
 • stereotypa könsmönster
 • läroplansuppdrag
 • lärare i fritidshem
 • grundlärare
 • livserfarenhet

Citera det här

'