Multimodala texters didakiska användning
: en studie på mellanstadiet

  • Lotta Cajerfjord
  • Pontus Jönsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Vårt syfte är att synliggöra den didaktiska användningen av multimodala texter genom att undersöka hur fyra lärare arbetar med multimodala texter i undervisningen. Våra teoretiska utgångspunkter är sociokulturellt perspektiv på lärande, socialsemiotisk teoribildning och socialsemiotisk multimodal teoribildning. Vi analyserar våra resultat utifrån socialsemiotisk multimodal teoribildning. Studien utgår även från multimodal skolforskning som berör multimodala arbetssätt och hur dessa förekommer i undervisning. Studien sker genom observationer och halvstrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i svenska på mellanstadiet. Utifrån våra observationer och halvstrukturerade intervjuer kan vi dra slutsatsen att lärare ser stora möjligheter att möta fler elever utifrån deras behov, förutsättningar och utvecklingszon genom att använda sig av olika medium, modaliteter och semiotiska resurser. Genom våra halvstrukturerade intervjuer och diskussioner upplever vi att lärare arbetar multimodalt men saknar ett metaspråk för multimodala arbetssätt. Avslutningsvis drar vi slutsatsen att elever måste utveckla grundläggande kompetens i hur de ska läsa, skriva och analysera multimodala texter för att kunna delta i samhället.

Tilldelningsdatum2020-juni-09
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare) & Christina Lindh (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • medium
  • modalitet
  • semiotisk resurs
  • multimodal text
  • socialsemiotisk multimodal teoribildning

Citera det här

'