Munhygienvanor hos tandvårdspatienter
: En enkätstudie

 • Roba Iskander
 • Emma Westergård

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga munhygienvanor hos tandvårdspatienter. Frågeställning: Frågeställningen var att ta reda på om munhygienvanor skiljer sig mellan män och kvinnor.
Material och metod: Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen utfördes i form av en enkätundersökning med 100 deltagare från två olika tandvårdskliniker inom Folktandvården Skåne. Enkäten bestod av frågor som berörde respondenternas bakgrund och munhygienvanor. Det insamlade materialet analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS (Statistical Software Package) version 29.0.0.0 i form av deskriptiv och analytisk statistik.
Resultat: Respondenterna var mellan 24-78 år. Drygt hälften var kvinnor. Två tredjedelar av deltagarna borstade tänderna minst två gånger om dagen. Majoriteten av respondenterna borstade tänderna med fluoridtandkräm. Drygt en fjärdedel utförde daglig approximal rengöring. Plackers var det vanligaste hjälpmedlet som användes för att göra rent mellan tänderna. Knappt hälften av deltagarna använde sig av någon form av fluoridtillskott. Det vanligaste fluoridtillskottet var fluoridlösning. Kvinnorna borstade tänderna (p=0,034) och utförde daglig approximal rengöring (p=0,001) i större utsträckning än männen.
Slutsats: Två tredjedelar av respondenterna hade goda tandborstvanor, men daglig approximal rengöring behöver förbättras. Kvinnor tenderade att ha bättre munhygienvanor än män.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Odontologi (30216)

Nyckelord

 • Enkät,
 • munhygienvanor
 • vuxna
 • tandvårdspatienter
 • munhygien
 • oral hälsa

Citera det här

'