Musik med yngre barn
: en intervjustudie om åtta pedagogers förhållningssätt till musik med barn i åldern ett till åtta år.

 • Maria Carlsson
 • Rebecca Bergström

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur pedagoger arbetar med musik tillsammans med barn i åldern ett till åtta år. Resultatet erhölls genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger. Undersökningen visade att pedagogerna tycker det är viktigt att använda musik tillsammans med yngre barn, men hur musik används i verksamheten varierade. Av resultatet framgick också att pedagogerna anser att musik är en artefakt i barns språkliga respektive motoriska utveckling. Litteratur som tagits fram för uppsatsen stärker pedagogernas svar. Den teoretiska ansatsen som valts för arbetet är det sociokulturella perspektivet och det pragmatiska synsättet. Detta för att musik är socialt och kan utövas med hjälp av praktiska aktiviteter.

  Tilldelningsdatum2014-juni-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristel Persson (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Musik (60402)

  Nyckelord

  • estetik
  • musik
  • sång
  • barns utveckling
  • motorik
  • pragmatiskt synsätt
  • sociokulturell teori
  • dewey
  • vygotskij
  • fröbel.

  Citera det här

  '