”När döden närmar sig”
: Sjuksköterskans upplevelser av att palliativt vårda patienter med cancer i livets slutskede

  • Loren Blixt
  • Kalle Henriksson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården kommer en möta patienter med cancer som behöver palliativ vård i livets slutskede. I bakgrunden diskuteras vad vård i livets slutskede är och vad sjuksköterskans roll är och hur patientens behov kan främjas. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att palliativt vårda patienter med cancer i livets slutskede. Metod: En allmän kvalitativ litteraturstudie med en systematisk litteraturöversikt som innehöll 10 artiklar hämtade från databaserna Cinahl Complete, PubMed och en artikel från en manuell sökning. HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier användes vid granskning av artiklarna och analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell. Resultat: Resultatet presenterades i två huvudkategorier, första huvudkategorin var; Hinder och utmaningar för sjuksköterskan med subkategorierna; Svårigheter och utmaningar i livets slutskede, brist på tid och kommunikationssvårigheter. Andra huvudkategorin var; Att sträva efter en värdig död med subkategorierna; När döden närmar sig och Faktorer som påverkar sjuksköterskans mående. Diskussion: Studiens trovärdighet har bedömts utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Författarna använde trovärdighetsbegreppen för att analysera och diskutera metodens styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen har två huvudfynd diskuterats; Kommunikationssvårigheter och Faktorer som påverkar sjuksköterskans psykiska mående. Dessa fynd har kopplats till de globala målen och två modeller för personcentrerad vård.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • upplevelse
  • cancer
  • palliativ vård

Citera det här

'