”När jag missbrukade tog de avstånd men när jag ville bli frisk har de stöttat mig jättemycket. Och det har varit jätteviktigt för mig.”
: en kvalitativ studie ur ett individperspektiv om vägen ur narkotikamissbruk

 • Sofi Roos
 • Sofia Widenmark

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Narkotikamissbruk har sedan 1960-talet ansetts vara ett allvarligt samhällsproblem som ökar risken för sjukdom och social utsatthet. Varje år dör omkring 900 personer i Sverige av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Personer som utvecklat ett narkotikamissbruk kan hamna i en ond spiral där de negativa konsekvenserna ökar och medför en risk att förlora allt så som jobb, hem och familj. Detta kan i sig öka de socioekonomiska skillnaderna i befolkningen. När en person bryter sitt missbruk sker en process som i denna studie förklarats utifrån modellen Stages of change. Syfte: Syftet med studien är att skildra betydelsefulla faktorer i förändringsprocessen för individer som tagit sig ur narkotikamissbruk. Metod: Studien var av kvalitativ karaktär och genomfördes med semistrukturerade intervjuer. I studien kombinerades induktiv och deduktiv ansats. Resultat: Resultatet visade att socialt stöd var en viktig faktor genom förändringsprocessen, framförallt under faserna action och maintenance. Olika strategier som att bryta gamla beteenden och mönster var betydande. Den egna viljan ansågs vara essentiell för att inleda och genomföra en förändring. Genom behandling fick informanterna verktyg att hantera sin vardag. De jobbade hårt med sig själva genom de olika förändringsfaserna i Stages of change för att uppnå ett vidmakthållande och minimera risken för återfall. Konklusion: Studiens resultat visar att när en person är i behov av hjälp, och uttrycker detta, då behöver familj och samhälle erbjuda stöd. För de individer som inte har det sociala nätverket bakom sig, där synliggörs ett större behov av att samhällsinsatser måste finnas tillgängliga för att bidra till jämlik hälsa.

Tilldelningsdatum2020-aug.-13
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Bergman (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • förändringsprocess
 • stages of change
 • narkotika
 • missbruk
 • beroende
 • jämlik hälsa
 • socialt kapital
 • socialt stöd

Citera det här

'