När känslorna tar över
: En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av mötet med kvinnor utsatta för partnervåld

  • Tove Christell

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld mot kvinnor, utfört av en partner eller före detta partner, är ett stort globalt problem och hot mot kvinnors hälsa. World Health Organization [WHO], (2021) estimerar att 31% av kvinnorna i världen någon gång blivit utsatt för våld av en partner. Våldsutsatta kvinnor tenderar att vid upprepade tillfällen möta hälso-och sjukvården varav sjuksköterskor kan erhålla en viktig möjlighet till att hjälpa kvinnan ut ur våldsrelationen, innan det är för sent.
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med kvinnor utsatta för partnervåld.
Metod: En kvalitativ litteraturöversikt genomfördes. Friberg (2017) femstegsanalys samt Danielssons (2017) metod användes för att analysera och kategorisera de 13 kvalitativa artiklar som inkluderades i studien.
Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier, där sista kategorin hade två underkategorier. Emotionell påverkan i mötet, var en huvudkategori. Arbetsförhållandenas påverkan den andra, med underkategorier kunskapsbrist, tidsbrist samt Samarbete.
Diskussion: Metoden diskuteras utifrån trovärdighetsbegrepp enligt Shentons (2004) förklaring. Resultatet diskuteras med hjälp av fynden avsaknad av adekvata arbetsstrategier, könsskillnader i bemötandet och känslornas påverkan. Fynden diskuteras med hjälp av bland annat tidvattenmodellen, personcentrerad omvårdnad och könsmaktsperspektiv.
Slutsats: Litteraturöversikten kan vara av betydelse för sjuksköterskor som möter våld för att förstå att deras känslor och upplevelser är validerade. Mer forskning om hur man upptäcker partnervåld och hur vården upplever att ta hand våldsutsatta kvinnor är att föredra, detta då det möjliggör tillämpandet av bättre strategier för att arbeta preventivt mot partnervåldet.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Lundström (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • upplevelser
  • möta
  • partnervåld

Citera det här

'