När kommunikationen brister mellan sjuksköterska och patient
: En allmän litteraturöversikt

  • Khadija Abubakar
  • Hanna Bengtsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Inom hälso-och sjukvården är det vanligt att sjuksköterskor och patienter inte talar samma språk, detta på grund av en ökad invandring i Sverige. Det kan leda till att det blir kommunikationshinder mellan sjuksköterskor och patienter vilket därefter leder till en försämrad omvårdnad och en ojämlik vård. Att bli medveten kring sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna immigranter med språkhinder kan bidra till att effektivare kommunikationsverktyg tillämpas. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna immigranter med språkhinder inom slutenvård. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på åtta vetenskapliga originalartiklar. Databaserna som användes vid sökning av artiklar var Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. Artiklarnas granskades enligt HKR:s granskningsmall och analyserades genom Fribergs femstegsmodell. Resultat: Resultatet presenterades i tre huvudkategorier: Påverkan på omvårdnaden, språktolkens påverkan på kommunikationen, sjuksköterskornas kommunikationsproblem och bristande kunskap. Diskussion: Metoden diskuterades genom att använda Shentons (2004) trovärdighetbegrepp. Två fynd från resultatet diskuterades: känslan av att inte räcka till och språktolkens inverkan på relationen med patienten. Dessa diskuterades baserat på McCormack och McCances (2006) ramverk för personcentrerad vård. Slutsats: Resultatet visade att språkhinder försvårar kommunikationen mellan sjuksköterskor och immigranter inom hälso och- sjukvården. Brist på utbildade tolkar och tekniska verktyg förvärrar kommunikationsproblemet. Genom förbättrad utbildning och tillgång till tolkar kan vårdkvaliteten öka för alla patienter med språkhinder.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Agnes Olander (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • immigrant
  • sjuksköterska
  • språkhinder
  • upplevelse

Citera det här

'