“När lärare ser mig för den jag är och inte bara som en elev”
: Röster från elever med skolplacering i resursskola

 • Cecilia Jönsson
 • Meryem Kamere

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning möter olika utmaningar i lärmiljön. Befintlig forskning visar på att lärmiljöer behöver anpassas utifrån alla elevers olika förutsättningar och behov. Relationen mellan lärare och elev med NPF anses vara en viktig del för att kunna skapa tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön. Föreliggande studie ämnar öka kunskapen om elevers upplevelser av tillgängligheten i lärmiljön samt undersöka lärar-elevrelationens betydelse för att kunna skapa goda förutsättningar för elever. Semistrukturerade intervjuer av sex högstadieelever med NPF, ger underlag för studiens resultat. Studiens teoretiska ramverk förhåller sig till relationell pedagogik med utgångspunkt från relationskompetensmodellen. Resultatet visar att relationen mellan lärare och elev är avgörande för elevernas upplevelse av en tillgänglig lärmiljö. Eleverna återkommer till betydelsen av relationen oavsett vilken lärmiljö som undersöks. Tillgängligheten kopplas till relationen, vilket innebär att relationen är en förutsättning för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö. Eleverna värdesätter lärar-elevrelationen och beskriver den som väsentlig för deras välbefinnande och skolgång. Resultatet visar att lärares relationskompetens är avgörande för att kunna skapa tillgänglighet i alla lärmiljöer som möter elevernas olika förutsättningar och behov. Helhetssyn på lärmiljön och större fokus på elevernas perspektiv poängteras där specialpedagogisk kompetens, enligt examensordningen, blir viktig för att identifiera, analysera och eliminera hinder i lärmiljön.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLinda Plantin Ewe (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • NPF
 • tillgänglighet
 • delaktighet
 • lärmiljö
 • lärar-elevrelation
 • relationskompetens
 • specialpedagogik

Citera det här

'