När livet förändras
: Erfarenheter av att vara närstående till en person med hjärntumör

  • Galvin Mousa
  • Vahin Mousa

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Bakgrund: Varje år drabbas patienter av hjärntumör, vilket påverkar både patienten och dennes närstående som lever i skuggan av sjukdomen. I sådana här situationer brukar närstående vara en stor motivationskälla för den sjuke eftersom de bidrar med både praktisk och känslomässig stöd. Närstående blir till en informell vårdgivare med en stor börda av omsorgsansvar. Syftet: Syftet var att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person med hjärntumör. Metod: En allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt som består av kvalitativa (n=9) och kvantitativa (n=2) vetenskapliga studier. Databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycInfo användes. Inklusionskriterier var engelskspråkiga artiklar, peer-reviewed och publiceringsår 2013-2021. Resultat: Närstående upplevde en stor vårdbörda, vilket skapade en belastning av negativa känslor. För att hantera situationen använde de sig av flera olika strategier. Diskussion: I metoddiskussionen granskades och bedömdes kvaliteten utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras närståendes omfattande vårdbörda, negativa känslor och strategier för att hantera situationen utifrån folkhälsa, närhetsetik och familjefokuserad omvårdnad. Slutsats: Att bli vårdgivare till en svårt sjuk person kräver mycket ansvar. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskaper och rutiner för att inkludera närstående och göra dem delaktiga i vården.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHelene Ekfors (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Hjärntumör
  • närstående
  • erfarenheter
  • familjefokuserad omvårdnad
  • närståendestöd

Citera det här

'