När livets frågor ställs inom palliativ vård
: en allmän litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

  • Jennifer Jonasson
  • Annie Geiverz

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Palliativ vård innebär att patienter med svår sjukdom symtomlindras istället för att botas. Inom denna vård uppstår ofta existentiella frågor, därav är det väsentligt att belysa hur dialoger kring existentiella frågor upplevs av sjuksköterskor för att utvidga kunskapen om detta område. Existentiella frågor kan vara personligt relaterade till döden och människans existens. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienters existentiella frågor inom palliativ vård. Studiens design är en kvalitativ allmän litteraturöversikt. Sökning efter artiklar genomfördes i tre databaser, utvalda artiklar blev granskade med hjälp utav en granskningsmall från Högskolan Kristianstad för kvalitativa studier och slutligen analyserades artiklarna i en femstegsprocess som följde Fribergs analysprocess. Resultatet som beskriver sjuksköterskors upplevelse av att bemöta existentiella frågor bygger på nio kvalitativa artiklar där slutligen två huvudkategorier skapades; Upplevelser av samtalens betydelse och Upplevelser av känslofyllda samtal, med tillhörande respektive två underkategorier. Metodens styrkor och svagheter diskuteras utifrån Shentons kvalitativa trovärdighetsbegrepp. Ur resultatet definierades tre huvudfynd; kommunikation, att som sjuksköterska bli personligt berörd och sjuksköterskans professionella roll. Fynden diskuteras utifrån etiska aspekter och ur ett samhällsperspektiv, samt med utgångsläge från Aaron Antonovskys salutogena teori känslan av sammanhang (KASAM).

Tilldelningsdatum2020-mar-03
OriginalspråkSvenska
HandledareTide Garnow (Handledare) & Ulrika Olsson Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • upplevelse
  • sjuksköterska
  • palliativ vård
  • existentiella frågor

Citera det här

'