När moderskapet blir en börda
: En litteraturstudie om upplevelser av postpartum depression hos förstagångsföderskor

  • Ellinor Hagelborg
  • Kia Leveau Johansen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Postpartum depression (PPD) är en allvarlig sjukdom som drabbar
kvinnor efter förlossningen. Sjuksköterskan spelar en avgörande roll i att
identifiera, hantera och behandla PPD där personcentrerad vård kan bidra till att
ge kvinnor mer kontroll och delaktighet i sin vård och behandling. Genom att
tillämpa en personcentrerad vårdmodell kan sjuksköterskan hjälpa kvinnor att
hantera PPD och främja en hälsosam återhämtning efter födseln. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av postpartum depression hos förstagångsföderskor.
Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar där
analysmetoden följde Fribergs trestegsanalys. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier; Modersrollen, Kroppsideal och fem subkategorier; Förväntningar och verklighet, Misslyckande, Stöd, Självuppfattning och självkänsla samt Sociala påverkningar Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp. Följande tre fynd lyfts fram; Orealistiska förväntningar kring moderskapet, Amning och Språksvårigheter. Fynden diskuteras utifrån Eriksson omvårdnadsteori samt ur ett samhällsperspektiv. Litteraturstudien kan vara av betydelse för alla som möter drabbade och närstående som lever med PPD samt öka kunskapen hos sjuksköterskor för att identifiera, hantera och behandla PPD. Slutsats: Litteraturstudien visade att PPD är en allvarlig sjukdom som påverkar många nyblivna mödrar och som kan ha en negativ effekt på både modern, barnets hälsa och resterande familjemedlemmar. Genom att öka medvetenheten kring sjukdomen kan all vårdpersonal erbjuda stöd och behandling och minska konsekvenserna av sjukdomen.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareViktor Johansson (Handledare) & Ann-Christine Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • upplevelse
  • depression
  • efter förlossning
  • förstföderskor
  • mamma

Citera det här

'