När personcentrering krävs
: En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med kognitiv sjukdom på sjukhusavdelning

  • Ellinor Wretmalm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Kognitiv sjukdom är ett folkhälsoproblem som ökar i takt med stigande ålder. Med sjukdomen följer ofta en oförmåga att tolka nya miljöer vilket skapar oro, stress och eskalering av symtomen som sjukdomen innebär. Sjuksköterskors arbete med personer med kognitiv sjukdom som vårdas på sjukhusavdelning av annan somatisk orsak är därför komplext, då det både kan försvåra omvårdnaden och skada personen som vårdas. Genom att beskriva sjuksköterskors upplevelser så ökas kunskapen inom området vilket kan skapa bättre förutsättningar för dessa personer i framtida vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med kognitiv sjukdom på sjukhusavdelning. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar gjordes. Sökningen utfördes i tre databaser och till artikelgranskningen användes HKR:s granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Därefter gjordes en analys av artiklarna med hjälp av Fribergs (2012) femstegs analysmodell. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser av förmågor och färdigheter visade på utbildning och erfarenheter som förberedande, medan tids-, samarbets- och personalresurser var utmanade. Upplevelserna sjuksköterskorna hade av personcentrerad respons, indikerade på att ett genuint engagemang verkade anknytande och kommunikation med fokus på personen etablerade trygghet. Upplevelserna av känslomässiga utmaningar visade på att det berörde att sätta sig in i personens situation samt att beteendemönster framkallade ambivalens och frustration hos sjuksköterskorna. Diskussion: Metoden diskuterades med Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Studiens tre huvudteman diskuterades utifrån McCormack och McCance (2010) personcentrerade omvårdnadsteori. Diskussionen berörde hur kunskap och erfarenheter, tid för genuint engagemang och personcentrerad kommunikation samt resurser för samverkan påverkade den personcentrerade vården för personer med kognitiv sjukdom.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • upplevelse
  • kognitiv sjukdom
  • sjukhusavdelning
  • personcentrerad omvårdnad

Citera det här

'