När plikten kallar: Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på en intensivvårdsavdelning under COVID-19 pandemin
: En litteraturstudie

 • Julia Strandberg
 • Axel Weibull

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: COVID-19 viruset orsakade en pandemi som belastat sjukvården globalt. Den virusorsakade luftvägsinfektionen kan bli kritisk och medföra intensivvårdsbehov. Under pandemin mer än fördubblades därmed Sveriges intensivvårdsplatser med respirator. För att förse sjuksköterskor med möjligheten att ge patienterna god omvårdnad bör deras erfarenheter av arbetet uppmärksammas. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på en intensivvårdsavdelning under COVID-19 pandemin. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes baserat på nio artiklar. Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. De valda artiklarna granskades enligt HKR:s granskningsmallar (Blomqvist et al., 2016; Beck et al., 2020) och analyserades utifrån Fribergs (2022) femstegsmodell. Resultat: Resultatet presenterades i fyra huvudkategorier: Att arbeta på ett nytt sätt, Arbetsmiljöns utmaningar, Vårdandet av patienter och Omgivningens attityder. Sju subkategorier utarbetades: Att förflyttas & vara ny på IVA under COVID-19, Att hantera ett okänt virus, Risken att bli smittad och smitta andra, Den höga arbetsbelastningen, Den påfrestande skyddsutrustningen, Bristande stöd från omgivningen och Stöd och tacksamhet från omgivningen. Diskussion: Litteraturstudiens metod diskuterades utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. I resultatdiskussionen lyftes de tre fynden: Okunskap som ett hot mot patientsäkerheten, Arbetsbelastningens betydelse för omvårdnadsresultatet och Ledarskapets roll i att ge stöd. Fynden diskuterades utifrån McCormack & McCances (2021) modell för personcentrering, etik och hållbar utveckling.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Olsson (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • arbeta
 • covid-19
 • erfarenheter
 • intensivvård
 • pandemi
 • sjuksköterskor

Citera det här

'