När sjuksköterskan möter den våldsutsatta kvinnan
: En litteraturstudie

  • Emily Ekblad
  • Vilma Ohnysson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Cirka en tredjedel av alla kvinnor i världen har upplevt våld i nära relation. Självskadebeteende, depression och PTSD-symtom kan drabba personer som utsätts för våld i nära relation. Sjuksköterskor borde få utbildning i vilka frågor som ska ställas om våld vid möte med kvinnor. Virginia Henderson anser att information om patienten är en viktig beståndsdel i anamnesen. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att fråga om våld i nära relation vid möte med kvinnor. Metod: Litteraturstudie grundad på kvalitativa (n=6) och kvantitativa (n=5) studier med ett strukturerat tillvägagångssätt. Inklusionskriterier: peer-reviewed, engelskspråkig, publicerade mellan 2016–2021 och att de handlade om sjuksköterskans erfarenhet att ställa frågan om våld i nära relation. Exklusionskriterier: specialistutbildade sjuksköterskor. Resultat: Huvud fynden var: för att fråga om våld på bästa möjliga sätt bör en relation mellan sjuksköterska och patient skapas, flera sjuksköterskor har bristande kunskaper av att ställa frågor om våld i nära relation, sjuksköterskor saknade verktyg som hade underlättat för att kunna ställa fråga om våld i nära relation. Diskussion: Hendersons omvårdnadsteori uppmanar sjuksköterskor att analysera patientens kroppsspråk. Våld i nära relation kan förebyggas om sjuksköterskor frågar kvinnor om våld och genom att fråga om våld visar samhället att det inte är accepterat.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterska på sjukhus
  • våldsutsatta kvinnor
  • våld i nära relation
  • sjuksköterska-patientrelationer
  • sjuksköterskor

Citera det här

'