När två världar möts
: patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan vid cancersjukdom

  • Hanna Larsson
  • Dennis Bergfors

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Möte med patienter med cancer sker i vården inom alla instanser eftersom cancerdiagnostiken ökar varje år. Att leva med cancer kan vara omvälvande för den drabbade, även sjuksköterskorna som vårdar patienterna kan uppleva det som problematiskt och bli påverkad av patienternas öden. Sjuksköterskan ansvarar för patienternas omvårdnad och har därmed en stor betydelse i huruvida patienterna upplever vården.

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan vid cancersjukdom.

Metod: En kvalitativ allmän litteraturstudie med systematisk litteraturöversikt innehållande tolv kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Artiklarna har granskats utifrån en granskningsmall för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. Artiklarna har analyserats i form av en textanalys utifrån en fem stegs modell.

Resultat: Upplevelserna delades in i totalt fyra subkategorier som sammanförts till två kategorier. Sjuksköterskans förmågor inverkar på mötet:  kompentens ingav förtroende och trygghet samt fungerande kommunikation gav ett minskat lidande. Faktorer ligger till grund för ett omhändertagande möte: respektfulla möten gav känslor av uppmärksamhet och tiden var en viktig komponent för att kunna tillgodose patienternas behov.

Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras studiens kvalitét utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen lyfts de tre fynden: kommunikationens betydelse, att vara omhändertagen och hur tiden påverkade mötet. Det är av stor vikt för sjuksköterskan att veta hur patienterna upplever mötet, detta för att vården ska bli bra och vårdande. Kommunikationen är viktigt för en trygg vård enligt patienterna. Det finns även ett tydligt samband i huruvida mötet och patienterna påverkas av tiden.

Tilldelningsdatum2020-feb.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareEwa Angsmo (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • cancer
  • möte
  • patient
  • sjuksköterska
  • upplevelse

Citera det här

'