När vardagen förändras
: En litteraturstudie om upplevelsen av cytostatika vid cancer

  • Linda Alvåg Thorén
  • Philip Rouchdi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Cancer är en folksjukdom utbredd i större delar av världen. Att få en cancerdiagnos innebär ofta långa förlopp med cytostatikabehandling, dessa kan för patienter upplevas olika påfrestande. Sjuksköterskans bemötande av cancerpatienter är väsentligt eftersom det kan bidra till en positiv upplevelse. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser i samband med cytostatikabehandling vid cancerdiagnos, inom öppenvården. Metod: Studien är en litteraturstudie, som bygger på kvalitativa vetenskapliga artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl complete och Pubmed, samt vid manuell sökning. Artiklarna granskades via HKR:s kvalitativa granskningsmall, och analyserades utifrån Fribergs analysprocess. Resultat: I studiens resultat framkom två huvudkategorier: Att genomleva cytostatikabehandling och En förändrad vardag. Fem underkategorier framkom: Miljöns betydelse i samband med behandlingen, Biverkningar av cytostatika, Information och stöd från vårdpersonalen, Vardagen och Ovisshet inför framtiden. Diskussion: Metodavsnittet diskuterades utifrån de fyra trovärdighets begreppen, tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatavsnittet diskuterades utifrån tre fynd, Biverkningar av cytostatika diskuterades utifrån hur det drabbar patienten och därmed omgivningen i sin helhet när en individ blir sjuk. Betydelsen av miljön i samband med behandlingen diskuterades utifrån ett patientperspektiv och information och stöd från vårdpersonalen diskuterades utifrån etiska förhållande samt personcentrerad omvårdnad.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Cytostatika
  • cancer
  • upplevelse
  • vardag
  • biverkningar

Citera det här

'