“När vi har grottats och brottats med ett dilemma väldigt länge”
: Specialpedagogers uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten

 • Frida Eriksson
 • Maria Strand

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Förskola, skola och socialtjänst har en skyldighet att samverka. Specialpedagogens roll i förskola och skola är bland annat att undanröja hinder och svårigheter för elever. Det innebär att specialpedagogen kan vara en samarbetspartner med socialtjänsten. Syftet med undersökningen är att belysa specialpedagogers uppfattningar av samverkan med socialtjänsten för att bidra med kunskaper och utveckling mellan myndigheterna. Det har genomförts åtta semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger. Resultaten har analyserats med hjälp av en tematisk analys, ett systemteoretiskt synsätt på organisation och ur ett relationelltoch kategoriskt perspektiv på specialpedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd. Resultaten visar att specialpedagoger har ett behov av att samverka med socialtjänsten vid flera olika tillfällen. Detta tyder på att specialpedagoger har ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter och är av uppfattningen att myndigheternas samlade resurser skapar en bredare helhet i stödet. Elevhälsans roll i arbetet med barn och elever som är i behov av stöd diskuteras då elevhälsans professioner arbetar under olika förutsättningar. Specialpedagogernas uppfattning om samverkan mellan myndigheterna varierar. Specialpedagogerna uttrycker en förståelse för familjerna och socialtjänstens situation i samverkan vilket visar att specialpedagogerna är medvetna och förstår hur viktig relationen mellan alla samverkansparter är i ett samarbete för att det ska fungerat på bästa sätt. SIP är den vanligaste förekommande mötesformen för samverkan och upplevs som främjande. Sekretessen upplevs som en försvårande faktor i samverkan då specialpedagogerna vill kunna bemöta barn och elever i deras svåra situation. En utvecklingsmöjlighet i samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola skulle kunna vara att kontakt mellan förskola, skola, socialtjänst och familj kan ske på annan väg än via en orosanmälan för att värna om relationerna mellan alla samverkanspartners.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnika Cederlund (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Barn som far illa
 • behov av stöd
 • samverkan
 • semistrukturerade intervjuer
 • socialtjänst
 • specialpedagoger
 • systemteori
 • uppfattningar

Citera det här

'