Näringsbelastning i Arkelstorpsviken
: Samhällens påverkan på övergödande ämnen

 • Jacob Osterman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Arkelstorpsviken är en sjö i Kristianstads kommun med övergödningsproblematik känd sedan 1970- talet. Flera projekt har drivits under årens lopp i syfte att identifiera och komma till rätta med påverkanskällor. I detta examensarbete har nya provtagningslokaler valts ut för att kunna identifiera ytterligare påverkanskällor. Analys av fosfor och kväve har utförts för att få en uppskattning på vattenstatusen i respektive vattendrag. Syftet har varit att undersöka om det finns specifika skillnader i kväve- och fosforhalterna vid provtagningslokalerna, identifiera punktkällor med negativ påverkan på vattenkvaliteten samt undersöka samhällets påverkan på näringsbelastningen genom att förlägga provtagningspunkter uppströms och nedströms samhällena Lerjevallen och Oppmanna. Två påverkanskällor har identiferats med höga halter av fosfor som kommer från Immelns och Arkelstorps avloppsreningsverk. De båda avloppsreningsverken uppnår dock de krav och begränsningsvärden som ställs enligt avloppsdirektivet. Undersökningar gällande enskilda avlopp och jordbrukets påverkan har inte gett några säkra resultat. För att kunna dra säkra slutsatser kring dessa påverkanskällor bör provtagningstillfällen i fortsatta studier förläggas under till exempel lågvattenföring. Förslag till åtgärd för att förbättra utgående vattenkvalitet från Immelns reningsverk är att anlägga en våtmark som ett ytterligare reningssteg.

Tilldelningsdatum2021-juni-02
OriginalspråkSvenska
HandledareHenric Djerf (Handledare) & Ingemar Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Biologprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)
 • Ekologi (10611)
 • Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (10509)

Nyckelord

 • arkelstorpsviken
 • eutrofiering
 • näringsbelastning
 • oppmannasjön
 • påverkanskällor
 • sjö
 • vattendrag

Citera det här

'