Närområdesstudier i geografiundervisningen
: Platsbaserad undervisning i årskurs 4 - 6

 • Ludvig Borrström
 • VIctor Nyström

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att beskriva hur lärare i årskurs 4–6 använder sig av
närområdet och vad platsen har för betydelse för själva geografiundervisningen.
Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade
intervjuer med fem olika lärare som undervisar i SO och är verksamma i årskurs
4–6. Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av två teoretiska perspektiv,
det fenomenologiska perspektivet och det pragmatiska perspektivet. Resultatet
visar att användningen av olika platser i undervisningen ger eleverna möjlighet att
använda olika sinnen. På så sätt kombineras även teoretiska inslag med praktiska.
Vidare visar resultatet att närområdesstudier är en bra metod för att kunna integrera
flera ämnen samtidigt. Däremot framhäver flera av de intervjuade lärarna att
användningen av närområdet ofta är tidskrävande och något som kräver noga
förberedelser. Ekonomiska aspekter och brist på pedagoger nämns som utmaningar
vid användningen av närområdet.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare), Ingemar Ottosson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • geografi
 • närområde
 • platsidentitet
 • platsanknytning
 • undervisning
 • platsbaserad undervisning

Citera det här

'