Närståendes erfarenheter av stöd efter dödsfall i palliativ vård

 • Pia Carlström
 • Christina Wendel

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Att vara närstående vid livets slut och att förlora en av sina närmaste är oftast mycket svårt. Närstående kan ha behov av stöd efter dödsfallet för att kunna hantera sin situation och sorg. Den palliativa vården grundar sig på fyra hörnstenar där en är stöd till närstående. Palliativa verksamheter erbjuder olika former av stöd till närstående en tid efter patientens död. Syfte: Syftet var att belysa närståendes erfarenhet av stöd efter dödsfall i palliativ vård. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och baserades på tolv kritiskt granskade kvalitativa och kvantitativa artiklar. Litteratursökningen har utförts i databaserna PubMed, Psycinfo och Cinahl. Resultat: De behov som beskrivs och identifieras i resultatet är: praktiskt stöd med underkategorier: vägledning och socialt stöd samt emotionellt stöd med underkategorier: hantera sorgeprocessen, trygghet och tillit och själslig balans. Slutsats: För att möjliggöra stöd till närstående är det viktigt att vårdpersonalen erbjuder och informerar om vilket stöd de kan ge. Vårdarna behöver vägledning i vilket stöd de kan erbjuda och till vem/vilka stödet riktar sig till. Närståendes behov av stöd kan se olika ut. Att identifiera de närståendes som är i behov av mest stöd är något som behöver utvecklas inom den palliativa vården.

  Tilldelningsdatum2014-jan.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnita Björnberg (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • närstående
  • behov
  • erfarenhet
  • stöd
  • efter dödsfall
  • palliativ vård

  Citera det här

  '