Närståendes erfarenheter av stöd i livets slutskede
: En litteraturstudie

  • Emilia Simonsen
  • Ulrika Linde

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Vård i livets slutskede innebär att sjuksköterskor ger vård i lindrande syfte. Närstående tillhör patienters närmaste krets som blir en viktig del i denna process. Närstående behöver stöd som kan ges i olika former. En del av sjuksköterskors roll är att involvera närstående i vården. Syfte: Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid livets slutskede. Metod: Metoden var en allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga orginalartiklar (n=13) som hämtades från databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl Complete, publicerade mellan 2016–2021. Kvalitetsgranskning gjordes utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmallar för kvalitativa samt kvantitativa studier. Analysprocessen inspirerades av Fribergs femstegsmodell. Samtliga studier var etiskt godkända. Resultat: Resultatet visade att närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid livets slutskede skilde sig åt. Sjuksköterskor som kommunicerade med närstående, delgav information och bjöd in till delaktighet i vården ansågs betryggande och stöttande. Närstående som inte fick ta del av detta kände stor oro och tappade förtroendet för sjuksköterskorna. Diskussion: Kvalitén i litteraturstudiens metod diskuteras utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier: Tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. De kvantitativa begreppen diskuterades utifrån: intern validitet, reliabilitet, statistisk validitet samt extern validitet.Nyckelfynden i resultatet var information och kommunikation kring patientens vård och vårdprocess, delaktighet i vården och emotionellt stöd under vårdtid och efter bortgång. Fynden diskuteras utifrån systemteorin och tidigare forskning med anknytning till samhällsperspektiv och etiska dilemman. Slutsats: Det finns behov av fördjupning och förlängning av utbildning på universitetsnivå samt verksamhetsnivå. Verksamheter bör införa närståendestöd samt uppföljningssamtal efter bortgång.

Tilldelningsdatum2021-juni-17
OriginalspråkSvenska
HandledareAnne-Lie Larsson (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • närstående
  • stöd
  • erfarenhet
  • livets slutskede

Citera det här

'