Närståendes upplevelser av omvårdnad vid bipolär sjukdom
: En allmän litteraturstudie

 • Maja Gustafsson
 • Zara Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Bipolär sjukdom innebär ett pendlande mellan emotionella toppar och dalar. Sjukdomen kan ge påverkan på den kognitiva förmågan vilket kan upplevas besvärande även för den närstående. Forskning har visat att närstående till en person med kronisk sjukdom riskerar försämrad psykisk hälsa och på vikten av att uppmärksamma behov och erbjuda stöd till patienter såväl som närstående. Att se den närstående som en resurs i omvårdnaden kan vara fördelaktigt för patienten. Genom att kombinera ett personcentrerat förhållningssätt med systemteori kan en djupare förståelse för personens helhet uppnås, vilket underlättar stödjande och förebyggande insatser. Syfte: Syftet var att utifrån närståendes upplevelser beskriva omvårdnad vid bipolär sjukdom. Metod: Designen är en allmän litteraturstudie som grundar sig i elva kvalitativa artiklar. Informationssökningen genomfördes i databaserna Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna som valts ut i studien granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar och Fribergs (2017) femstegsmodell användes vid analys av artiklarna. Resultat: Delaktighet i omvårdnaden kunde minska lidande och främja hälsa. Kunskap och förklaring var viktiga förutsättningar för att känna delaktighet. Närstående som exkluderades från omvårdnaden inom hälso- och sjukvården upplevde att hela ansvaret lades över på dem. Ansvarsbördan genererade behov av återhämtning och stöd såsom exempelvis samtal med sjuksköterska. Diskussion: Metoden i studien diskuterades med utgångspunkt i Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen bygger på tre huvudfynd: kommunikation som förutsättning för delaktighet i omvårdnaden, delaktighet reducerar ansvarsbördan och betydelsen av samtalsstöd. Fynden diskuterades utifrån teorin om systemiskt förhållningssätt.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Närstående
 • Bipolär
 • Upplevelse
 • Omvårdnad
 • Delaktighet
 • Litteraturstudie

Citera det här

'