Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet
: en litteraturstudie

  • Luisa Petersson Günther

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Det har blivit allt vanligare att närstående ger stöd och omvårdnad till anhöriga i livets slutskede i hemmet. Många som är svårt sjuka har en önskan att få vårdas i sitt eget hem men det är inte säkert att närstående känner sig trygga i situationen. Att vara närstående medför ofta dubbla roller, dels att vara partner, dels att bli vårdare. Närstående behöver information om patientens tillstånd och prognos, även stöd och bekräftelse av professionella vårdgivare. Syfte: Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en patient med palliativa vårdbehov i hemmet. Metod: En litteraturöversikt som inkluderat åtta studier med kvalitativ ansats där närståendes upplevelser har beskrivits. Resultat: Fyra huvudkategorier och åtta underkategorier identifierades. Resultatet visar upplevelser av svårigheter närstående ställs inför, upplevelser i samband med stöd, meningsfullhet och existentiella frågor. De mest framstående fynden är: upplevelser i samband med att närstående antar rollen som vårdare och förändrade relationer mellan närstående och patient. Diskussion: Närståendes upplevelser i samband med att de intar rollen som vårdare och förändrad relation diskuteras utifrån Meleis transitionsteorin.
Tilldelningsdatum2020-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJörgen Greve (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • närstående
  • palliativ vård
  • vård i hemmet
  • upplevelser

Citera det här

'