Nationella minoriteters utrymme i läroböcker
: En läromedelsanalys

  • Diana Alhaidar

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie undersöker hur och vad som skrivs om de fem svenska nationella minoriteterna (ursprungssamer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar) i läroböcker, i samhällskunskap, utifrån skrivningar i läroplan för grundskolan 2011, Lgr11. Enligt gällande läroplan och kursplan ska eleverna få kunskap om de nationella minoriteternas kultur och historia. Föreliggande studie syftar till att studera hur läroböckerna beskriver de nationella minoriteterna, samt undersöka om en del minoriteter får mer utrymme jämfört med övriga. I denna studie används läroplansteori som ett teoretiskt ramverk, men även teorier om det senmoderna samhället har tillämpats, detta för att synliggöra kopplingen mellan läroböckerna innehåll och mönster i det senmoderna samhället. Dokument, det vill säga läroplanen, kursplanen och läroböckerna, ligger till grund för datainsamlingen. Data analyseras sedan genom innehållsanalys. Resultatet visar att samtliga läroböcker, tre läroböcker, beskriver Sveriges nationella minoriteter. Däremot, är det stor skillnad i omfång mellan läroböckerna, där två av tre läroböckerna har bristfällig information om minoriteterna. Lärobok B och C exempelvis fokuserar mer på minoriteternas språk, snarare än deras historia och kultur i Sverige. Dessutom, finns det ett tydligt maktperspektivet sinsemellan minoriteterna; där samer och romer får mest utrymme, medan tornedalingar och judar får betydligt mindre utrymme.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Nationella minoriteter
  • läroplansteori
  • textanalys
  • läroböcker
  • Lgr11
  • senmodernitet

Citera det här

'