Naturbetesmarker & vildsvin
: En kvalitativ studie om vildsvinsskador på naturbetesmark från markägarnas perspektiv

 • Emil Johansson
 • Jeanette Ågren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Naturbetesmarker är ett av de artrikaste markslagen vi har, för att hålla dem öppna med betande djur finns ett miljöstöd från landsbygdsprogrammet utformat för att gynna den biologiska mångfalden. Vildsvinen (Sus Scrofa) har under de senaste årtiondena ökat markant, vilket har lett till stora ekonomiska konsekvenser för lantbruket genom skador på jordbruksmark. Av tidigare forskning kan vi se att skadorna inte påverkar den biologiska mångfalden negativt. Biologisk mångfald är en central del i det miljöstöd som lantbrukarna får för att hålla sina naturbetesmarker öppna. Men vad säger markägarna om vildsvinsproblematiken på naturbetesmark och hur ser de på framtiden? Studien utgår från markägarnas perspektiv, där vi undersöker hur markägarna upplever vildsvinsskador på deras naturbetesmarker och hur skadorna påverkar deras skötsel. Vi undersöker även hur markägarna upplever den rådgivning och stöd som de får från berörd myndighet samt vilka förändringar de vill se i vildsvinsförvaltningen. Vi valde i studien att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer, där sex markägare intervjuades. Resultatet i studien visar att markägarna upplever att det största problemet är att skadorna är tidskrävande och kostsamma att rätta till. Det framkom även kritik mot dagens utformning av miljöstödet och att trycket från vildsvinsstammen måste minska för att man ska orka att hålla sina marker öppna i framtiden. Slutsatsen är att det måste till ett större helhetsgrepp kring vildsvinsförvaltningen för att minska skadorna och mer individuell rådgivning för den enskilda markägaren.

Tilldelningsdatum2021-apr.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Regnéll (Handledare), Thomas Beery (Handledare) & Nils-Olof Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Annan naturvetenskap (107)
 • Ekologi (10611)
 • Nationalekonomi (50201)

Nyckelord

 • naturbetesmark
 • vildsvin (sus scrofa)
 • intervjuer
 • miljöstöd
 • markägare
 • myndighet
 • förvaltning

Citera det här

'