Naturen, kulturen och helheten
: En studie i hur kulturreservatens informationstexter skildrar samspelet mellan natur och kultur i landskapet

 • Amanda Ahlerup

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den europeiska landskapskonventionen belyser att landskapet skapas genom påverkan av och i samspel mellan naturliga processer och mänsklig kultur. Konventionen har bidragit till en medvetenhet kring vikten av att uppmärksamma detta samspel och behovet av en integrerad natur- och kulturmiljövård. Kulturreservaten knyter genom sin intention att förmedla natur- och kulturhistoriska helheter an till landskapskonventionen. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning kulturreservatens informationstexter skildrar samspelet mellan naturelement och kulturelement i landskapet. Informationstexter i nio kulturreservat har analyserats genom en innehållsanalys där förekomsten av fristående naturelement och kulturelement samt samspel mellan naturelement och kulturelement har kvantifierats. Resultatet visar att skildringar av samspel förekommer i 60% av reservatens informationstexter. Detta indikerar att uppdelningen av skyddsvärda områden i natur- och kulturreservat möjligen är obefogad då landskapet inte låter sig indelas i natur och kultur. 

Tilldelningsdatum2019-nov.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Naturvetenskap (1)
 • Humaniora och konst (6)

Nyckelord

 • landskapsvetenskap
 • kulturreservat
 • europeiska landskapskonventionen
 • naturvård
 • kulturmiljövård
 • naturvägledning
 • informationsmedel

Citera det här

'