Naturens vandringshinder är kulturens dammar
: Kulturmiljöernas betydelse vid restaurering av vattendrag med exempel från Hallstahammars kommun, Västmanlands län

 • Henrik Ersgård

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Arbetet behandlar Kolbäcksåns nedre del i Hallstahammars kommun i Västmanlands län, med syftet att se hur kulturmiljöer och dess betydelse beaktas vid restaurering av vattendrag. Många av de tidigare fria forsarna har genom dammar delats upp i segment och vattnet har gått från strömmande till stillastående. Om åtgärder ska genomföras för att uppnå god ekologisk status är risken stor att kulturmiljöer påverkas negativt. Data för analys har samlats in genom djupintervjuer av representanter från fem olika instanser i Västmanlands län. Majoriteten av de analyserade svaren pekar mot att en kulturmiljö definieras av att det skett en påverkan i form av mänsklig aktivitet, att det finns en historik knuten till platsen samt att platsen ses som en enhet. En kulturmiljö är påverkad medan en naturmiljö kan vara både påverkad och opåverkad. När en restaurering, som påverkar kulturmiljöer, ska genomföras framkommer det att intressen ställs mot varandra och vikten av att tidigt samarbete genomförs mellan berörda intressenter. Den tematiska analysen resulterade i ett flertal indikationer på eventuella konflikter och potentiella lösningar. 

Tilldelningsdatum2018-sep.-26
OriginalspråkSvenska
HandledareMagnus Thelaus (Handledare) & Joachim Regnéll (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • dammar
 • damm-rivning
 • uppdämningar
 • kulturmiljöer
 • kultur
 • natur
 • vattendrag
 • vandringshinder
 • restaurering
 • konflikter
 • potentiella lösningar
 • landskapsvetenskap

Citera det här

'