Naturvetenskap och hållbar utveckling som innehåll i förskolan
: en fallstudie om kommunikationens betydelse i undervisningen

  • Anna Karlsson
  • Linda Lindau

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna fallstudie är att undersöka och synliggöra hur förskollärare kan kommunicera i en naturvetenskaplig aktivitet som berör hållbar utveckling. Vi har valt att fokusera att titta närmare på förskollärarens kommunikation och frågeställningar i relation till barnens uttryck. Studien är genomförd på en förskola i södra Sverige. Metod som använts för studien är en filmobservation av en förskollärare som utför en naturvetenskapsundervisning med fyra barn. I resultatet synliggörs en förskollärare som kommunicerar innehållet aktivt med barnen genom både tal och handling. Barnen är deltagande i handling men begränsas till vis del att uttrycka sina tankar. Barnens begränsning av egna uttryck synliggörs av att barnens möjliga uttryck inte besvaras med respons från förskolläraren. Utifrån förskollärarens lugna förhållningssätt att kommunicera innehållet möjliggör det för barnen att undersöka och kommunicera innehållet på egen hand. Denna studie kan med fördel användas som inspiration för verksamma förskollärare, exempelvis inför tematiska projekt, aktiviteter som berör naturvetenskap eller hållbar utveckling med de yngsta barnen i förskolan. Studien kan på så sätt vara ett underlag för ökad kunskap och ett livslångt lärande om naturvetenskap och hållbar utveckling hos både förskollärare och barn i förskolan.

Tilldelningsdatum2021-jan.-05
OriginalspråkSvenska
HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • förskola
  • kommunikation
  • naturvetenskap
  • hållbar utveckling
  • variation

Citera det här

'