Naturvetenskapliga begrepp, en språklig utmaning för NO-lärare?
: En kvalitativ intervjustudie om hur språk påverkar förståelsen av naturvetenskapliga begrepp hos första- och andraspråkselever

 • Maja Lund
 • Sanna Mattison

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att synliggöra hur NO-lärare hanterar den språkliga utmaningen som finns med att lära ut naturvetenskapliga begrepp samt om lärarna uppfattar att det finns några likheter och skillnader i första- och andraspråkselevers förståelse av naturvetenskapliga begrepp. Vår kvalitativa studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, translanguaging och ett pragmatiskt perspektiv på lärande. I studiens resultat konstateras att lärare är medvetna om den språkliga utmaningen med att lära ut naturvetenskapliga begrepp men har otillräckliga redskap och resurser för att hantera den. Resultatet visar även att bristande kunskaper i vardagsspråket så som ord runt omkring de naturvetenskapliga begreppen är den främsta orsaken till andraspråkselevers svårigheter med förståelse. Vidare fastslås att andraspråkselever har större språkliga utmaningar på grund av färre erfarenheter om den naturvetenskapliga världen än vad förstaspråkselever har, eftersom den primära approprieringen skett på deras modersmål. Därför ska andraspråkselever få möjligheten att använda sitt förstaspråk i undervisningen genom translanguaging, i syfte att stärka deras språkutveckling och begreppsförståelse. För att hantera den språkliga utmaningen med naturvetenskapliga begrepp dras slutsatsen att NO-undervisningen ska möjliggöra interaktion, samspel samt en tydlig koppling mellan teori, praktik och elevernas erfarenheter, där begreppen placeras i sammanhang. 

Tilldelningsdatum2021-juni-24
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Einarsson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Naturvetenskap (1)
 • Utbildningsvetenskap (503)
 • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

Nyckelord

 • naturvetenskapliga begrepp
 • undervisning
 • vardagsspråk
 • förstaspråk
 • andraspråk
 • flerspråkighet

Citera det här

'