Nedskrivning av goodwill
: hur påverkas goodwillnedskrivning av de individuella och ekonomiska faktorerna samt hur nivån på styrelsekontroll betingar dessa relationer?

 • Mustafa El-Chami
 • Oscar Svardh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att förklara hur nedskrivning av goodwill påverkas utifrån de individuella och ekonomiska faktorerna samt hur nivån på styrelsekontroll påverkar dessa faktorers utfall. Studien kommer att utgå utifrån Agentteorin och Positiv redovisningsteori. Studiens hypoteser formas med hänsyn till de individuella och ekonomiska faktorerna samt styrelsekontroll. Studien är av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Insamling av data till berörda företag har skett med hjälp av företagets årsredovisningar och sedan har dessa sammanställts. Studiens analys har tillämpats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Statistiska tabeller som Pearsons bivariata korrelationstest och logistisk regressionsmodell har tillämpats för att hitta samband mellan beroende, oberoende samt modererande variablerna. Slutsatsen visar att en variabel är signifikant. Variabeln utbildning uppnår signifikans i förhållande till nedskrivning av goodwill. Slutsatser kring denna variabel kommer tas, dock kan det inte tas kring övriga variabler då de inte är signifikanta.

  Tilldelningsdatum2017-sep.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareThimurs Umans (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • goodwill
  • nedskrivning
  • ifrs
  • ias
  • positiv redovisningsteori
  • agentteori

  Citera det här

  '