Nettovinst som målsättning vid tillämpning av ekologisk kompensation
: Konceptanalys, den brittiska BNG-policyn, och möjligheterna att införa nettovinstkonceptet i Sverige

  • Hanna Thiel

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Förändrat markanvändning till följd av byggande har utpekats bidra avsevärt till förlust av biologisk mångfald och står således i konflikt med nationella och globala mål kring biodiversitet. Samtidigt tillgodoses genom exploatering samhälleliga behov som bostadsförsörjning och infrastruktur. I denna litteraturstudie har undersökts huruvida ekologisk kompensation med nettovinstmålsättning kan skapa en bättre balans mellan bebyggelseutveckling och bevarande av naturvärden och motverka en fortsatt förlust av biodiversitet, inte minst i Sverige. Om ändamålsenligt utfört visar styrmedlet potential att kunna minska exploateringens ekologiska fotavtryck, främja hållbart byggande och motverka förlust av naturvärden på större skala. Samtidigt kan en måluppfyllelse bara säkerställas om konceptet genomförs med adekvata verktyg, kompetens och politiskt stöd för att inte bli verkningslös eller göra mer skada än nytta. I och med införande av en ny brittisk miljölag 2021 har förutsättningar skapats att i England genomföra en stor satsning som med hjälp av krav på nettovinst i kompensationsutfallet ska balansera bebyggelseutveckling och naturbevarande, och utnyttja mekanismen till en förbättring av Englands biologiska mångfald generellt som del av den brittiska 25-års-miljöplanen. Även Sverige har miljömål kring biologisk mångfald, men användningen av ekologisk kompensation i fysisk planering sker begränsat. Den svaga lagstiftningen kring kompensation och bristande myndighetsstöd gör det svårt att i nuläget tillämpa en nationell strategi med enhetlig vinstmålsättning och det skulle behövas en omfattande handlingsplan och politikernas välvilja för att ändra på det. Här kan den brittiska policyn utgöra ett värdefullt referensverk till att även i svensk kontext utveckla ekologisk kompensation till ett betydande styrmedel i det nationella miljömålsarbetet.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Stefan Trobro (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • ekologisk kompensation
  • nettovinst
  • BNG
  • kompensationspolicy
  • miljömålsarbete
  • Storbritannien

Citera det här

'