Ny på jobbet
: En studie om nyanställda ingenjörers upplevelser och erfarenheter av arbetsplatsintroduktion

 • Ida Strand
 • Rebecca Lindström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hur organisationer och individer agerar under en introduktionsprocess har visat sig påverka utfallet av nyanställdas upplevda tillfredsställelse, prestation, engagemang, vilja att stanna kvar på jobbet, egenförmåga och stressreduktion. Första steget som nyanställda möter är den arbetsplatsintroduktion som organisationen erbjuder. Ingenjörer är en yrkeskategori där de redan som nyutexaminerade nyanställda erhålls komplexa arbetsuppgifter. Därför anser vi det vara av vikt att ta reda på hur nyanställda ingenjörer upplever introduktionen och den socialisationsprocess som sker inom individen för att minska de kostnader som kan uppstå för organisationen om socialisationsprocessen inte går som planerat. Syftet med studien blir således att förstå och beskriva nyanställda ingenjörers upplevelser av introduktionen på sin nya arbetsplats. Mer specifikt fokuserar studien på tre aspekter av introduktionen: Hur deltagarna upplever den formella introduktionen, de formellt organiserade informella relationerna och de informella relationer som spontant uppstår vid introduktionen. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt intervjuades åtta ingenjörer med en högskoleexamen om tre till fem år. Studien visar att nyutexaminerade nyanställda ingenjörer förväntar sig en uppstyrd och formellt organiserad introduktionsplan inkluderat socialt stöd för att reducera osäkerhet och skapa positiva upplevelser. Däremot visar studien att sex av åtta deltagare är nyutexaminerade och kommer direkt från skolan vilket kan ha bidragit till en förväntan om en formell och organiserad första tid på arbetet. Studien bidrar till en ökad förståelse för hur introduktionsaktiviteter behöver formas för nyanställda ingenjörer och underlätta socialisationsprocessen. Studien väcker också frågor kring hur samhället kan bidra till framtidens utveckling av ingenjörer.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareVesa Leppänen (Handledare) & Fredrik Rakar (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • arbetsplatsintroduktion
 • ingenjörer
 • nyanställda
 • organisationskultur
 • organisationssocialisation
 • socialisationsstrategiersocialt stöd

Citera det här

'