Nyanlända elevers inkludering i svenska fritidshem
: En kvalitativ studie om vad personal i fritidshem uppfattar som främjande arbetssätt för att inkludera nyanlända elever

 • Maria Hjort
 • Johanna Lindqvist

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Den här fenomenografiska studien syftar till att bidra med kunskap om vad personal i fritidshem uppfattar som främjande arbetssätt för att inkludera nyanlända elever i fritidshemmets verksamhet. Studien genomförs med utgångspunkt i följande frågeställningar ”Vilka arbetssätt uppfattas av personal i fritidshem som främjande för inkludering av nyanlända elever i fritidshemmet?” och ”På vilka grunder uppfattar personal i fritidshem att nyanlända elever riskerar att exkluderas i fritidshemmet?” Åtta personer med varierad ålder, erfarenhet och utbildning från åtta olika fritidshem i Sverige har deltagit i den här studien genom kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att det finns olika sätt att arbeta med inkludering i fritidshemmets verksamhet. Samtliga informanter lyfter exempelvis fram att olika språkfrämjande arbetssätt främjar inkludering av nyanlända elever i fritidshemmets verksamhet. Bildstöd, digitala hjälpmedel och modersmålslärare anses möjliggöra ett likvärdigt deltagande i verksamheten för nyanlända elever och de kan därigenom känna sig delaktiga i det sociala sammanhanget. De konsekvenser resultatet visar på är att personal upplever sig otillräckliga och att de inte anser sig ha möjlighet till planering och förberedelse, på grund av fritidshemmets organisation, vilket enligt dem är nödvändigt för att ge nyanlända elever ett inkluderande bemötande.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Westlund (Handledare), Jonas Asklund (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • nyanlända elever
 • personal i fritidshem
 • inkludering
 • exkludering
 • fenomenografi
 • uppfattningar

Citera det här

'