”Nyckeln till att få hjälp är att vara en del av hjälpen”
: En studie om gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram

 • Simon Lindh
 • Nisan Nalbantic

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Elever är experter över sin egen skolsituation (Skolverket, 2014) och har en lagstadgad rätt att uttrycka sina åsikter om sin egen skolgång (Unicef, 2018). Syftet med studien är att öka kunskapen om gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram genom att synliggöra elevens egna perspektiv. I denna kontext definieras delaktighet som en informell samspelsprocess där eleven upplever möjlighet att påverka sitt handlade och inflytande i aktiviteter och beslutsprocesser.

Det empiriska materialet grundar sig på sju kvalitativa intervjuer som bearbetades utifrån ett fenomenologiskt och holistiskt perspektiv. Resultatet analyserades genom en tematisk analys och därefter genom Bronfenbrenners ekologiska systemteori. 

Ur resultatet framträder en komplex sammanflätning av en rad olika förhållanden som på olika sätt påverkar elevens upplevda delaktighet. En slutsats är att elever påverkas av sin omgivning, både direkt av sin närmiljö och indirekt av de olika faktorer som påverkar elevens skolgång och livssituation. Ytterligare en slutsats är att eleverna upplever att delaktigheten i utredningar och processen runt de åtgärder som fattas gällande elevens skolgång är viktig och är direkt kopplad till relationen med lärare, specialpedagoger och kommunikation däremellan. Specialpedagogens roll framträder som särskilt viktig för elevens syn på delaktighet, vilket styrker studiens relevans inom det specialpedagogiska området. 

Tilldelningsdatum2021-juni-24
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • bronfenbrenner
 • delaktighet
 • inflytande
 • pedagogisk utredning
 • specialpedagogik
 • åtgärdsprogram

Citera det här

'