Nyckeln till ett hälsosamt liv är att kunna varva ner
: vila och återhämtning i förskolan

 • Ellinor Göransson
 • Jenny Werstroh

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

den här studien undersöks vilka metoder och tillvägagångssätt pedagoger i förskolan erbjuder för att tillgodose en väl avvägd dygnsrytm för de äldre barnen. Studien undersöker också barnens delaktighet och inflytande kring vila och återhämtning. Syftet är att bidra till ökad kunskap om metoder och strategier för vilsamma aktiviteter och hur dessa aktiviteter kan planeras och genomföras för att öka förutsättningar för en meningsfull vila för barnen. Studien bygger på en kvantitativ forskningsansats med ett webbaserat frågeformulär som insamlingsmetod. Det kom in 102 svar från verksamma pedagoger runt om i Skåne. Den slutliga bearbetningen av empirin är gjort på 72 svar. Empirin presenteras genom stapeldiagram och i löpande text. Resultatet visar de vanligaste förekommande metoderna som erbjuds, men att det också finns en önskan om att erbjuda andra metoder och strategier. Vidare visar resultatet att vila och återhämtning till stor del erbjuds dagligen och att hälften av pedagogerna arrangerar forum där barnens röster görs hörda kring de vilsamma aktiviteterna.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Dessborn (Handledare), Hilma Holm (Bedömande lärare) & Elisabeth Porath Sjöö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • vila
 • återhämtning
 • vilorytm
 • förskola
 • metoder
 • välbefinnande

Citera det här

'