Nyckeln till framgång
: framgångsrik implementering av ett nytt affärssystem

 • Isabelle Enderle
 • Anna Olofsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under 2000-talet var affärssystemet ett av de mest innovativa IT-systemen. Företag valde att implementera affärssystem för att vinna konkurrensfördelar och bli ledande i branschen. I början misslyckades flera implementeringar, främst på grund av ovana att arbeta med dator. IT är under ständig utveckling så affärssystemen förändras i snabb takt. Tidigare studier som är genomförda på området fokuserar främst på vilka faktorer som influerar helheten av att implementera ett nytt affärssystem. Ett forskningsgap vi identifierade var vilka steg som utgör implementeringsprocessen samt faktorer som influerar vardera steg.

   

  Syftet med studien är att etablera en horisontell modell med implementeringssteg samt identifiera vilka kritiska framgångs- samt misslyckandefaktorer som influerar de olika stegen. I studien har en positivistisk forskning filosofi valts för att testa den utformade Enderle-Olofsson-modellen. Enderle-Olofsson-modellen baseras på tidigare vetenskapliga artiklar och utgörs av fem steg med identifierade påverkningsfaktorer. Utifrån tidigare teori framkommer att svensk företagskultur är mycket feminint präglat. Då respondenterna kommer från olika länder hoppas vi även kunna få information om denna aspekt. I studien har en deduktiv ansats använts. Datainsamlingsmetoden utgörs av åtta semi-strukturerade intervjuer samt erhållen data från en respondent.

   

  Slutsatsen i studien är att Enderle-Olofsson-modellen till viss del stärks. Den slutgiltiga modellen består utav sex steg istället för de tidigare fem. Utifrån intervjusvaren framkom också att företagskulturen ser annorlunda ut i Sverige vilket Hofstedes kulturdimensionsteori antydde. Kulturens ständiga närvaro framkommer i modellen som ett bakomliggande moln till alla stegen.

  Tilldelningsdatum2017-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare) & Jennifer Emsfors (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • affärssystem
  • kultur
  • implementeringsprocess
  • kritiska faktorer
  • enderle-olofsson-modellen

  Citera det här

  '