Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av första året som yrkesverksam inom somatisk slutenvård
: En litteraturstudie

  • Ida Malmborg
  • Josefine Frederiksen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Många nyexaminerade sjuksköterskor väljer att påbörja sitt första år i yrket inom den somatiska slutenvården. Som yrkesverksam ska den nyexaminerade sjuksköterskan arbeta efter de sex kärnkompetenserna samtidigt som det saknas erfarenhet i det praktiska arbetet. Just den somatiska slutenvården kräver mycket av sjuksköterskan då det många gånger är ett tidspressat arbete. Steget från att vara student till yrkesverksam kan vara stort och det går inte alltid att överföra det som lärts ut i utbildningen i det praktiska arbete vilket kan leda till en osäkerhet hos sjuksköterskan. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av första året som yrkesverksam inom somatisk slutenvård. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl Complete och PubMed. För granskning och analys användes HKR:s granskningsmall (Blomqvist et al., 2018) och Fribergs (2017) analysmodell. Resultat: Tre huvudkategorier skapades: Det oväntade ansvaret, Att få stöd och Att skapa strategier. Sju underkategorier uppkom. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet diskuterades utifrån Benner’s (1993) teori Från novis till expert.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareEmma Edberg Matei (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Nyexaminerad sjuksköterska
  • Upplevelse
  • Första året
  • Somatiska slutenvården

Citera det här

'