Nyttan med svenska?
: Elevers och lärares uppfattningar

  • Mihone Huskaj

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för kunskapssynen bland lärare och elever inom svenskämnet. Till kunskapssynen hör också epistemisk klimat och epistemisk motivation som också har stor påverkan på elevers kunskapsutveckling. Studien grundar sig på en kvalitativ och kvantitativ ansats med utgångspunkt ur fem intervjufrågor och fem enkätundersöknings frågor. Resultatet analyseras med hjälp av tidigare forskning och resultat kring kunskapssyn, epistemisk klimat och epistemisk motivation. Studien återger tidigare forsknings slutsatser att läraren spelar en nyckelroll i utvecklandet av elevers kunskapssyn samt att en gemensam kunskapssyn bland lärare och elever bidrar till elevers inhämtning av ny kunskap. En negativ kunskapssyn hos eleverna bidrar till att elever kan uppfattas som svaga eller omotiverade och därmed försvåras kunskapsutvecklingen och elever blir kritiska mot skolans arbetssätt då de inte ser kunskapen som relevant för de. Trots att en gemensam kunskapssyn och lärarens roll är viktiga faktorer i elevers kunskapsutveckling är dessa inte de enda som påverkar. Studien visar även att andra faktorer som miljö och elevers attityd också spelar en stor roll i elevers kunskapsutveckling samt att elevers förhållningssätt till kunskap och kunnande utvecklas i takt med att eleverna blir äldre. Lärare, miljö och även elevers egna uppfattningar om sig själva påverkar elevers syn på kunskap och kunnande.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCamilla Forsberg (Handledare), Victoria Johansson (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Kurser och ämnen

  • Svenska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Lärande (50303)

Nyckelord

  • kunskapssyn
  • epistemic belief
  • epistemic climate
  • motivation
  • prestation

Citera det här

'