Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter under det första året i yrket
: En litteraturstudie

  • Måns Ljunggren
  • Emil Wandås

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Det utfärdas 5000 sjuksköterskelegitimationer i Sverige varje år. Trots
det motsvarar inte tillgången på sjuksköterskor efterfrågan inom hälso- och
sjukvården. Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus idag har en ökad risk för stress då det saknas resurser. Det i samband med ett högt antal patienter och en brist på erfarna sjuksköterskor kan påverka nyutexaminerade sjuksköterskor. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vara nyutexaminerad sjuksköterska under första året i yrket på sjukhusavdelning. Metod: En allmän litteraturstudie som baserades på kvalitativa vetenskapliga artiklar gjordes. Sökningen gjordes i tre databaser och artiklarna granskades med hjälp av HKR:s granskningmall för kvalitativa artiklar. Analysen följde Fribergs femstegsmodell för analys av studier. Resultat: Erfarenheter utav stress och oklarheter över den nya rollen framgick initialt hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Efter att ha fått mer erfarenhet ökade självförtroendet hos nyutexaminerade sjuksköterskor vilket också underlättade den sociala anpassningen. Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev även att reflektion var något som hjälpte dem att växa i den nya rollen. Två huvudkategorier framkom i analysen: Erfarenheter av att gå från student till sjuksköterska och Erfarenheter av att växa in i rollen som sjuksköterska. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen framkom det likheter ifrån tidigare studier i form av att sjuksköterskor upplever stress relaterat till hög arbetsbelastning. Även handledare upplevde att reflektion gynnade utveckling för nyutexaminerade sjuksköterskor. En skillnad framgick i form av att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de fått tillräckligt med stöd då de ingått i ett transitionsprogram. Resultatet diskuterade även utifrån Dreyfus modellen.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Larsson (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • erfarenheter
  • sjuksköterska
  • nyexaminerade
  • sjukhus
  • första året

Citera det här

'