"Och väggarna förvandlades till världen runtomkring"
: pedagogers röster och praktiker kring att främja elevers fantasi och kreativitet i och genom fritidshemmets inomhusmiljö

 • Mia Thorén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Betoningen i fritidshemmets och dess pedagogers uppdrag ligger på det som många gånger är oförutsägbart – lek, utforskande och kreativa arbetssätt samt att främja elevers fantasi och kreativitet. Fritidshemmet är även en fysisk plats – en komplex miljö där förväntningar om informellt lärande och omsorg ska iscensättas och ta plats.

Den fysiska inomhusmiljön i fritidshemmet och pedagogernas roll i att använda den som en del av det pedagogiska uppdraget finns inte i detalj specificerat i styrdokumenten och är ett område som inte tidigare prioriterats högt i akademisk forskning, men kan ses vara på tydlig uppgång.

Studien, som genomförts i form av samtalspromenader tillsammans med pedagoger på fyra fritidshem i Skåne syftar till att – genom ett designteoretiskt och sociokulturellt perspektiv – belysa pedagogers intentioner och praktiker kring att främja elevers kreativitet och fantasi i och genom den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet. Den ställer även frågan kring vilka artefakter som används för detta syfte och på vilket sätt de presenteras för eleverna.

Studiens resultat visar en samstämmig bild av både det utbud av artefakter som presenteras för elever i syfte att främja kreativitet och fantasi, och ett ospecificerat uppdrag som i högsta grad är levande för pedagogerna men många gånger är marginaliserat.

Tilldelningsdatum2020-jan.-20
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Charlotte Ingschöld (Handledare) & Marie-Louise Rodén (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • artefakt
 • design
 • didaktik
 • fantasi
 • fritidshem
 • fysisk lärmiljö
 • kreativitet

Citera det här

'