Olika faktorers betydelse för arbetsrelaterad stress inom äldreomsorgen
: En enkätstudie på privata och kommunala äldreboenden

  • Alexander Rydell
  • Max Thurn

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med arbetet är att undersöka de arbetsrelaterade stressfaktorerna hos arbetstagare inom äldreboenden i Sverige. I detta arbete kommer även en jämförelse göras mellan den kommunala och privata sektorn gällande arbetsrelaterade stress. Den primära frågeställningen är att undersöka olika faktorers betydelse för arbetsrelaterad stress inom äldreomsorgen. Arbetet är uppbyggt av en kvantativ metod och är en tvärsnittsstudie. Arbetet grundas på kvantitativ analys av ett digitalt frågeformulär. Urvalet består av anställda inom äldreomsorgen och är representativt av anställda på äldreomsorgen inom Sverige. Urvalet i detta arbete grundas på 64 respondenter. Vid konstruktion av den egengjorda enkäten har inspiration tagits från krav, kontroll, stödmodellen samt ASK-formuläret. Resultatet återgav att det inte kunde observeras en signifikant skillnad mellan privatägda och kommunalägda äldreboenden när det gäller arbetsrelaterad stress. Det kunde även observeras att arbetsmiljön kan bidra till arbetsrelaterad stress, utifrån egenkonstruerat stress-index, vid tidsbrist, bemanningsbrist eller plötsliga händelser. Vilket var de främst bidragande stressfaktorerna enligt deltagarna. Möjliga förklaringar till dessa resultat har bottnat i att de individuella skillnaderna kan ha påverkat upplevelsen av arbetsrelaterad stress mer än stressfaktorer kring arbetet. Arbetets begränsningar grundar sig i att det är en tvärsnittsstudie och att särskilda variabler inte var lämpade för mätningar. Vidare så grundades arbetet med förväntningar att arbetsrelaterad stress var högst prevalent inom äldreomsorgen utifrån tidigare personliga upplevelser. Resultaten kan möjligtvis föranleda till praktiska implikationer samt ge upphov till vidare forskning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCornelia Wulff Hamrin (Handledare), Ulf Ericsson (Bedömande lärare) & Carola Aili (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

  • Arbetsrelaterad stress
  • stressfaktorer
  • äldreboende
  • arbetstagare
  • arbetsmiljö

Citera det här

'