Olika fixeringsmedels påverkan på immuncytokemiskt uttryck av carcinoembryonalt antigen
: Jämförelse mellan formalin och CytoLyt vid cellblockspreparation

  • Dawla Nakdali

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen och står för cirka 12% av alla cancerfall globalt. Diagnosticering av lungcancer består av såväl läkarundersökning som röntgenologiska undersökningar men även laboratorieanalys av vävnadsprov från angränsande celler i lungsäcken. Lungsäcken består av två blad och omger lungorna och bidrar till andningsmekaniken. Mellan de två bladen återfinns vätska, så kallad pleuravätska där cancerceller kan återfinnas vid lungcancer. Denna pleuravätska tappas av läkare och skickas därefter för laboratorieanalys. En av de vanligare subtyperna av lungcancer är adenokarcinom och dessa maligna celler vet vi från tidigare forskning ger uttryck för ett protein i cellernas innandöme som heter carcinoembryonalt antigen (CEA). Laboratorieanalyser har som syfte att identifiera detta protein i cellerna tagna från lungsäcksvätskan för att kunna ställa korrekt diagnos. Detta kan bland annat utföras med hjälp av en metod kallad immunocytokemi. Vid immunocytokemi måste pleuravätskan och de celler som analyseras fixeras med olika fixeringsmedel, för att sedan kunna applicera de färgningen på preparatet och därigenom visualisera eventuell CEA-uttryck. Formalin och CytoLyt är två vanliga fixeringsmedel som används. Vår studie syftade till att undersöka huruvida användningen av olika fixeringsmedel kan påverka CEA-uttrycket i pleuravätska hos patienter med diagnostiserat lungadenokarcinom. Studien baserades på pleuravätska från 10 patienter med lungadenokarcinom. Materialet från respektive patient delades upp i två cellblockskassetter, en som fixerats i formalin och den andra fixerats i CytoLyt. Efter att samtliga 20 prover var fixerade snittades de och applicerades på objektglas. Dessa färgades i sin tur med CEA med hjälp av automatiserat instrument, nämligen Omnis. Därefter jämfördes CEA-uttrycken mellan de olika fixeringsmetoderna och följande resultat erhölls: Det finns ingen statistisk säkerställd skillnad i CEA-uttrycket mellan de olika fixeringsmetoderna. Dock noterades en bakgrundsfärgning i CytoLyt-fixerade preparaten vilket kan vara problematiskt vid diagnostik. Vår studie förbättrar förståelsen hur valet av olika fixeringsmedel kan påverka utfall av CEA-uttryck i pleuravätska från patienter med lungadenokarcinom. Det kan hjälpa till att förbättra diagnosmetoder och därigenom säkerställa diagnostik baserad på cytologiskt material.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMohammed S. I. Mansour (Handledare), Tomas Seidal (Handledare), Kjell Johansson (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

Nyckelord

  • Adenokarcinom
  • CEA
  • formalin
  • CytoLyt
  • immunohistokemi
  • pleuravätska

Citera det här

'