Om arbetets betydelse- en studie av unga män med eller utan arbete i Olofström

 • Kim Jensen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om unga mäns syn på framtiden utifrån om de har arbete eller är arbetslösa. I uppsatsen utgår jag från teorier om Avindustrialisering, Arbete, Ungdomsarbetslöshet och Identitet och arbete. Detta är teorier som används i min undersökning för att skapa större förståelse för vilken situation unga män i industriorten Olofström befinner sig i och för att förstå deras åsikter och tankar om arbete, arbetslöshet och framtidsvisioner.

  Industriorten Olofström ägnas ett kapitel i min undersökning för att kunna se hur Olofström har utvecklats från blomstrande industriort på 1960-70-talet då det fanns stor tillgång på industriarbete i Olofström, till dagens samhälle då ständiga rationaliseringar har minskat arbetstillfällena och gjort så att det i dagens Olofström inte finns samma efterfrågan på industriarbetare som det fanns förr.

  I uppsatsen har jag till största del använt mig utav kvalitativ metod då jag gjort flera intervjuer med olika unga män bosatta i Olofströms kommun. Med hänsyn till anonymiteten så benämner jag de sex unga männen som jag intervjuat som intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5 och 6. De intervjuade männen är alla mellan 20 och 24 år med industriutbildning bosatta i Olofström. Men här tar likheten dem emellan slut. Det som skiljer dessa unga män åt är att tre av dem har arbete inom industrin i Olofström och tre utav dem står utanför arbetsmarknaden. I min undersökning studeras bl a hur alla dessa unga män ser på framtiden, hur de ser på ett arbete och hur viktigt de anser det är att ha ett arbete, hur de anser att ett arbete påverkar deras vuxenblivande och hur de ser på Olofströms framtid som industriort. Resultatet från dessa intervjuer visar bl a att de intervjuade männen ser olika på vuxenblivandet och på framtiden beroende på om de har arbete eller inte. Männen med arbete har en klart positivare syn på framtiden än de män som är arbetslösa.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '