Om klimatångest och framtidstro
: Gymnasieungdomars tankar om undervisning i hållbar utveckling

  • Per Fridberg

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Denna forskningsstudie syftar till att ge en översikt och en inblick i hur ungdomar ser på klimatfrågor, hur skolan arbetar med att belysa frågor som berör klimatfrågor och hur ungdomar själva upplever att skolans arbete berör klimat och klimatförändring genom undervisningen. För att få en bild över ungdomarnas uppfattningar skickades en enkät ut på en mindre gymnasieskolan med ungefär 200 elever som går på fem olika gymnasieprogram. Av de 200 eleverna besvarade 82 stycken enkäten och ur dessa svar gick det att dra allmän information om uppfattningar. Efter analyser av enkätsvaren genomfördes en gruppintervju med fyra slumpmässigt utvalda studenter. Inför intervjun hade FN:s 17 Globala mål tryckts ut och dessa fick studenterna möjlighet att bläddra igenom innan intervjun, delar av intervjun berörde de 17 målen och hur skolan kan jobba med klimatfrågor med utgångspunkt i de 17 målen. Intervjun transkriberades för att en överblick över vad som sagts skulle vara möjlig. Med utgång från vad styrdokumenten säger om undervisningen kring hur skolan såväl kan som ska jobba med klimatfrågor analyserades sedan resultatet av enkätsvaren och reflektionerna de intervjuade eleverna ger. Ur analyserna förs sedan en avslutande diskussion kring vilka möjligheter som finns att möta elever i undervisningen, vilka resurser har skolan redan idag, behöver förändringarna ske mer i huvudet på läraren eller rektor snarare än i styrdokumentet. Har vi förutsättningarna men saknar viljan?
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Rosberg (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Gymnasieskola
  • klimatförändring
  • klimatångest
  • undervisning
  • SNI

Citera det här

'