Om unga mäns och kvinnors reception och val av litteratur, årskurs 1 gymnasiet - bland korta kjolar, magi och trolldom

 • Sofie Ljunggren
 • Hannah Löwenmo

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens fokus ligger på unga mäns och kvinnors reception vid läsning av samma skönlitterära text samt deras val av litteratur. Syftet är att undersöka om det föreligger skillnader i valet av litteratur samt receptionsmässigt sett, vilka dessa skillnader är och hur de yttrar sig?

  Tidigare forskning rörande vårt ämne samt övrig relevant litteratur presenteras och diskuteras i uppsatsen under forskningsbakgrunden. Där tas även begrepp och litterära redskap upp som sedan är behjälpliga vad gäller diskussionen av den empiriska undersökningen. Forskningsbakgrunden knyts an till uppsatsens undersökning, vilken är i form av en kvalitativ intervju där fyra informanter, från två olika gymnasieprogram, deltagit. Intervjuerna har baserats på halvstrukturerade frågor angående de fyra informanternas val av litteratur och receptiva förmåga. Undersökningens resultat ämnar visa hur man som lärare kan använda sig av medvetenheten kring elevers olika reception, då man introducerar och använder skönlitteratur i klassrummet. Uppsatsen har således en pedagogisk relevans i det att den vill underlätta användandet av skönlitteratur i klassrummet.

  Slutsatser; det föreligger skillnader mellan unga mäns och kvinnor i deras reception och i deras litteraturval. Genomförd undersökning styrker detta. Skillnaderna kan förklaras genom genus och sociokulturella aspekter och ligger ofta på individnivå.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '