Omvårdnad av höftopererade äldre patienter som drabbas av akut förvirringstillstånd på en postoperativ avdelning

 • Ulf Glenerup

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Akut förvirringstillstånd hos äldre patienter efter genomgången höftkirurgi är en vanligt förekommande postoperativ komplikation. Den äldre patientens upplevelse av förvirringstillståndet beskrivs som att pendla mellan verklighet och overklighet, utan att ha kontroll över sin situation. Personalens omvårdnadsinsatser och omvårdnadsmiljön kring patienten har betydelse för förvirringstillståndets varaktighet. Syftet med den aktuella studien var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som personalen utförde samt patientens reaktion på utförda omvårdnadsåtgärder på den postoperativa avdelningen. Studien var kvalitativ och bygger på sex observationer. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Följande tre kategorier framkom; störningsmoment som utlöser reaktionen och patientens agerande, hur personalen tolkar och svarar an samt patientens reaktion på personalens agerande. Resultatet visar att patienterna uttryckte olika slags behov av omvårdnad, som personalen genom sina handlingar ansträngde sig för att tillgodose. Det observerades hur personalens agerande kunde leda till antingen nöjdhet eller missnöje bland patienterna. En slutsats som kan dras är att omvårdnadsmiljön har stor betydelse för patienter som drabbas av akut postoperativt förvirringstillstånd, där personalen utifrån patientens verbala och icke-verbala ledtrådar kan tolka och svara an på ett adekvat sätt. Mänsklig kontakt som grund för omvårdnadsarbetet är en förutsättning för en god och stödjande omvårdnadsmiljö inom postoperativ vård. Reflektion över hur patienten upplever situationen är ett viktigt redskap i omvårdnadsarbetet med äldre patienter som drabbas av akut förvirringstillstånd.  

   

  Tilldelningsdatum2014-feb.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKerstin Blomqvist (Handledare) & Anna-Karin Edberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • akut förvirring/delirium
  • äldre
  • patient
  • postoperativ omvårdnad

  Citera det här

  '