Omvårdnad av patienter med psykos
: Ur ett sjuksköterskeperspektiv

 • Emma Kallin
 • Sofie Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor upplevde omvårdanden av patienter med psykos inom psykiatrisk öppen- samt slutenvård. Bakgrund: Allmänheten har än idag en negativ och felaktig bild av psykisk sjukdom samt psykiatrisk vård. Att vårda personer med psykos skiljer sig från arbetet med somatiska sjukdomar. Metod: En litteraturstudie genomfördes vilken baserades vetenskapliga artiklar som sökts i databaserna Cinahl och PsykInfo. Resultat: Omvårdnaden av patienter med psykos upplevdes som oförutsägbart vilket krävde ständig beredskap och mycket tålamod. Sjuksköterskorna upplevde att arbetet medförde stort ansvar. Att respektera patienternas självbestämmande, privatliv samt integritet var viktigt. Även att skapa en meningsfull och bestående relation ansågs som viktigt. I vissa fall kände sjuksköterskorna osäkerhet över hur de skulle bemöta patienterna. Det som sjuksköterskorna strävade efter var att få patienten att må så bra som möjligt. Diskussion: Två fynd valdes att diskuteras. Dessa var personlig involvering från sjuksköterskornas sida och en god relation var en förutsättning för att ge god omvårdnad. Att sjuksköterskorna upplevde blandade känslor i arbetet med patienterna är sunt och visade att sjuksköterskorna var engagerade i patienterna. Slutsats: I omvårdnaden av patienter med psykos skapas långa, nära relationer. Detta kan upplevas som påfrestande för sjuksköterskorna. Att samtala och diskutera med kollegor underlättar. Mer forskning inom ämnet bör göras för att försöka minimera fördomarna samt för att förbättra omvårdnaden av dessa patienter.

  Tilldelningsdatum2011-mars-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterskans upplevelse
  • psykos
  • omvårdnad

  Citera det här

  '