Omvårdnad av personer med diabetes och kognitiv dysfunktion

 • Ann Kjellgren
 • Kjell Hårsmar

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

   

  Sambandet mellan diabetes och kognitiv dysfunktion har visats i ett flertal studier detsenaste decenniet. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa faktorersom påverkar omvårdnaden av personer med diabetes och kognitiv dysfunktion. Niovetenskapliga artiklar valdes ut i databaserna Cinahl, Clinical Evidence, Cochrane,ELIN@Kristianstad och psycINFO. Dessa kvalitetsbedömdes enligt granskningsmall.Artiklarna analyserades deduktivt enligt Kims domäner personen, omgivningen,yrkesfunktionen och mötet. Fyra huvudfynd identifierades: betydelsen för personen attanpassa sin livssituation och självidentitet, betydelsen av närståendes engagemang ochstöttning, den positiva effekten på den kognitiva förmågan vid regelbunden fysiskaktivitet samt att undervisning bör ske vid korta upprepade sessioner. Somsjuksköterska är det av stor vikt att ha kunskap om sambandet diabetes och kognitivdysfunktion. Beteendeförändringar hos dessa personer bör vara ett observandum somleder till noggrant omvårdnadsstatus. Sjuksköterskan bör i planeringen av omvårdnadoch hjälp till egenvård uppmärksamma både personen och dess närstående. Detframkom i denna litteraturstudie inga kvalitativa artiklar som beskrevegenvårdsstrategier ur ett personcentrerat perspektiv. Önskvärt vore att empiriskastudier kommer till stånd för att belysa detta område.

  Tilldelningsdatum2010-aug.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Renmarker (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • omvårdnad
  • diabetes
  • kognitiv dysfunktion
  • suzie kims omvårdnadsdomäner

  Citera det här

  '