Omvårdnadens pusselbit
: En litteraturöversikt om sjuksköterskors vård av kvinnor med bröstcancer

  • Rebecca Skoug
  • Louise Wangberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Sjuksköterskor kommer att möta dessa nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer i olika vårdkontexter. En av sjuksköterskors huvuduppgifter är vårda utifrån hela individen. Denna uppgift kräver erfarenhet och kompetens från sjuksköterskor. En viktig egenskap sjuksköterskor behöver ha i omvårdnaden kring kvinnor med bröstcancer är mod. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt som grundar sig i nio kvalitativa artiklar. Informationssökningen har skett i databaser inom omvårdnad. Artiklarna granskades enligt HKR´s granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) för kvalitativa artiklar. Analysen av text genomfördes enligt Fribergs (2017) modell i fyra steg. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda presenteras i tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Huvudkategorier: Betydelsen av bemötande, sjuksköterskors specifika område och svårigheter som kan uppstå. Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån Lincoln & Guba (1985) fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgick ifrån tre fynd, dessa var: erfarenheter kring informationen, betydelsen av kompetens och innebörden av ett partnerskap. Fynden diskuterades utifrån McCormack & McCance (2010,2017) personcentrerade modell “Person-Centred Nursing Framework”. Fynden diskuterades även utifrån ett etiskt perspektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterska
  • vård
  • bröstcancer och erfarenhet

Citera det här

'